Quad Stretch

อยู่บ้านก็เล่นกล้ามขาได้ เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขา ท่าQuad Stretch ท่าบริหารกล้ามขาง่ายๆแค่ใช้เชือก

quad_stretch_1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการเล่นกล้ามหน้าขา :  Intermediate

วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ในท่า Quad Stretch ท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าขานี้เริ่มต้นโดยผู้เล่นนอนบนเสื่อโยคะและคล้องเชือกที่ปลายเท้าเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารกล้ามหน้าขาโดยนอนตะแคงข้าง งอเข่าและใช้มือดึงเชือกไว้ ทำท่านี้ค้างไว้นานเท่าที่จะทำได้ ก่อนเริ่มต้นบริหารกล้ามขาซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

quad_stretch_2

 

วีดีโอการเล่นกล้ามขาได้ เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขา ท่าQuad Stretch ท่าบริหารกล้ามขาง่ายๆแค่ใช้เชือก