Kettlebell Pirate Ships

เสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่แข็งแรงด้วยเคตเทิลเบลล์ ท่าKettlebell Pirate Ships ท่าบริหารกล้ามไหล่ หัวไหล่ผ่อนคลาย

1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Abdominals

ระดับของการออกกำลังกล้ามไหล่ : Beginner

2

วิธีเสริมกล้ามไหล่ : ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ที่ได้คะแนนการบริหารกล้ามเนื้อไหล่สูงถึง 9.0 คะแนน ท่านี้เริ่มต้นเล่นกล้ามไหล่ด้วยผู้เล่นยืนเท้าแยกห่างกันประมาณไหล่ มือทั้งสองข้างจับเคตเทิลเบลไว้ที่ระดับเอวเป็นท่าเริ่มต้น สเต็ปการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ในท่านี้ขั้นแรกคือแกว่งเคตเทิลเบลขึ้นไปด้านขวา แล้วลดเคตเทิลเบลลงมาอยู่ระดับเริ่มต้น สต็ปที่ 2 แกว่งเคตเทิลเบลไปทางด้านซ้าย แล้วลดแขนลงนับเป็น 1 ครั้ง ผู้เล่นบริหารหัวไหล่ข้างละ 10 ครั้ง รับรองกล้ามเนื้อไหล่มาเต็มแน่นอน

3

วีดีโอการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่แข็งแรงด้วยเคตเทิลเบลล์ ท่าKettlebell Pirate Ships ท่าบริหารกล้ามไหล่ หัวไหล่ผ่อนคลาย