Bosu Spine Twist

ไหล่ หลัง ฟิตแอนด์เฟิร์ม ท่าBosu Spine Twist บริหารกล้ามไหล่ กล้ามหลัง เล่นกล้ามอกแบบง่าย

BOSU_2

ท่าบริหารกล้ามไหล่และกล้ามหลัง : หลัง (Back), ไหล่(Shoulder), แขน (Arms), อก (Chest)

ระดับของการออกกำลังกล้ามไหล่และกล้ามหลัง : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

วิธีบริหารเล่นกล้ามหลังและกล้ามไหล่ สร้างกล้ามอก : อุปกรณ์ในการบริหารกล้ามไหล่และกล้ามหลังท่านี้หลักๆ คือ Bosu ball และลูกบอลโยคะ โดยผู้เล่นนั่งบน Bosu ball มือทั้งสองข้างยกลูกบอลโยคะไว้เหนือศีรษะจากนั้นบิดตัวไปด้านข้างอาจจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อน โดยค่อยๆ บิดตัวเป็นสองสเต็ปแล้วหมุนกลับในลักษณะลำตัวและใบหน้ามองตรง ก่อนจะบิดตัวไปทางด้านขวาเป็นการสลับข้างการบริหารกล้ามหลังและกล้ามไหล่

bosu_spine_twist

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่และกล้ามหลังฟิตแอนด์เฟิร์ม Bosu Spine Twist