Bosu Lunge

มาฟิตกล้ามขา สวย กระชับ ให้คนอิจฉา กับท่าBosu Lunge บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามขาเป๊ะไม่หย่อนยาน

Bosu-Lunges-ALL

ท่าบริหารกล้ามขาเรียวสวย : ขา (Legs)

ระดับของการบริหารกล้ามขา : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

วิธีออกกำลังกล้ามขา : เริ่มบริหารกลเ้ามขาให้สวยเป๊ะ โดยผู้เล่นยืนห่างจาก bosu ball ประมาณ 1-2 ฟุต จากนั้นก้าวขาข้างขวาเหยียบลงบน bosu ball แล้วงอเข่าทั้งสองข้างลง โดยเข่าข้างซ้ายเกือบแตะพื้น จากนั้นก้าวขาขวากลับสู่ท่าเริ่มต้น และสลับเป็นก้าวเท้าซ้ายเหยียบบน bosu ball และงอเข่าลงให้ขาขวาเกือบแตะพื้นนับเป็น 1 ครั้งจากนั้นเริ่มทำซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

bosu_lunge

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา สร้างกล้ามขาเรียวกระชับท่า Bosu Lunge