Barbell Guillotine Bench Press

กล้ามอกโต สร้างกล้ามอกแน่น เล่นท่าbarbell-guillotine-bench-press บริหารกล้ามอกสุดเฟิร์มง่ายๆ

สร้างกล้ามอก

ท่าบริหารสร้างกล้ามอก : กล้ามเนื้ออก Chest กล้ามเนื้ออื่นๆ  Shoulders, Triceps

ระดับของการบริหารกล้ามกล้ามอก :Intermediate

วิธีบริหารเล่นกล้ามอก : ท่าบริหารกล้ามเนื้ออกท่า Barbell Guillotine Bench Press สร้างกล้ามอกแน่น สุดเฟิร์ม ผู้เล่นนอนบนม้านั่งออกกำลังกาย มือทั้ง 2 ข้างยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นแขนงอเล็กน้อย ระยะห่างระหว่างมือทั้ง 2 ข้างกว้างประมาณหัวไหล่ จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยลดบาร์เบลล์ (Barbell) ลง แขนงอ 90 องศา ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและเริ่มต้นบริหารอีกครั้งจนครบเซ็ต

ท่าเล่นกล้ามอก

ชมคลิปวิดีโอการบริหารสร้างกล้ามอกแน่น บริหารกล้ามอกโตท่า Barbell Guillotine Bench Press