TRX Knee Drive/Sprinter Start

ออกกำลังขา สร้างกล้ามขา ต้นขาแน่น เฟิร์ม หัวเข่าแข็งแรง ด้วยท่าTRX Knee Drive/Sprinter Start

กระชับขา

ท่าบริหารกล้ามขา : Quads, calves, glutes, outer thighs, hamstrings, lower back, and abs

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate-advanced

วิธีสร้างกล้ามขาแน่นเฟิร์ม : เริ่มต้นบริหารกล้ามขาด้วยผู้เล่นจับปลายเชือก TRX โดยให้เชือกแนบข้างลำตัว งอข้อศอกทั้งสองข้าง โน้มตัวไปข้างหน้าจนเชือกตึง จากนั้นเหยียดขาขวาไปข้างหลัง ส่วนขาซ้ายให้งอเข้าไปข้างหน้าแต่เท้าทั้งสองข้างยังยันพื้นไว้ จากนั้นดึงเท้ากลับแล้วทำซ้ำ และสลับข้างออกกำลังต้นขา ส่วนใครที่ต้องการเพิ่มความยากในการบริหารก็ให้ยกเข่าข้างที่เหยียดไปข้างหลังขึ้นพร้อมกับทำท่าเตรียมออกวิ่ง เพื่อลดต้นขา กระชับ เรียว

trx_knee_drive_or_sprinter_start

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา สร้างกล้ามขาแน่นกระชับ หัวเข่าแข็งแรง ท่า TRX Knee Drive/Sprinter Start